Regulamin

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży na platformie https://www.allcoffee.pl zwanej dalej Platformą, której właścicielem jest:
ALL OFFICE Marcin Olejnik
ul. Harcerska 30; 05-820 Piastów
tel.: 22 300 15 07
fax.: 22 295 13 75

http://www.allcoffee.pl
E-mail: allcoffee@allcoffee.pl

Złożenie zamówienia na Platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Platformy. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest firma ALL OFFICE Marcin Olejnik, ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów.

I. OFERTA

Przedmiotem sprzedaży są artykuły przedstawione na Platformie w momencie składania zamówienia.
Wszystkie artykuły są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie artykułu.
Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Platformy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
Zamieszczone na stronach Platformy ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta Platformy, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych Platformy prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji.
Ceny znajdujących się na Platformie artykułów są podane w złotych polskich i są cenami netto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obsługi Klienta):

ALL OFFICE Marcin Olejnik
ul. Harcerska 30; 05-820 Piastów
tel.: 22 300 15 07
fax.: 22 295 13 75

http://www.allcoffee.pl
E-mail: allcoffee@allcoffee.pl

Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.

II. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

Zamówienia złożone za pośrednictwem www.allcoffee.pl realizowane będa po uwczesnym kontakcie dostawcy z zamawiającym I ustaleniu szczegółów instalacji urządzenia. Dopuszcona jest realizacja dostaw na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Warunkiem koniecznym do rejestracji na Platformie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów na naszej Platformie internetowej niezbędny jest „login”, który ustalają Państwo podczas rejestracji na Platformie. W przypadku problemów nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się na naszej Platformie.
Warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej.
Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez Platformę automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT oraz wysyła do Klienta e-mila informującego, że towar jest przygotowany do wysyłki.

Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.

III. WYSYŁKA I KOSZTY

Koszt realizacji zamówień przedstawiony jest w kreatorze zamówień, dostawy I instalacje sprzętu realizowane są na terenie całego kraju. Szczegóły instalacji są uzgadniane indywidualnie z każdym zamawiajacym.
Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa dostawca tj. ALL OFFICE Marcin Olejnik. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań firmy kurierskiej.
Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje fakturę, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

  • gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy ,
  • przedpłaty na rachunek bankowy,
  • przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty:
    odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Regon, NIP)

V. REKLAMACJE I ZWROTY

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.
Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z DOK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez nas kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (…) „, Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.
Wszystkie przesyłki prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny.
ALL OFFICE Marcin Olejnik
ul. Harcerska 30
05-820 Piastów

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VI. OCHRONA DANYCH

Informujemy, że jako Administrator Państwa danych osobowych dołożyliśmy wszelkich starań, aby zastosować adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne w naszej firmie. Środki te gwarantują zachowanie pełnego bezpieczeństwa Państwa danych, w zgodzie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od nas)
Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:


ALL OFFICE Marcin Olejnik
ul. Harcerska 30; 05-820 Piastów
tel.: 22 300 15 07
fax.: 22 295 13 75

http://www.allcoffee.pl
E-mail: allcoffee@allcoffee.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, pomniejszone o wykorzystane produkty w fazie testowej ( dotyczy kawy przeznaczonej do testów ) ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Adres naszej strony internetowej to: https://allcoffee.pl.